Come experience paradise with us


LOẠI HỘI VIÊN NĂM GIÁ
Cá nhân ngắn hạn 1 $1,900
2 $3,500
Cá nhân dài hạn 20 $14,900
Doanh nghiệp loại A 20 $16,900
Doanh nghiệp loại B 20 $30,900
Hội viên gia đình 20 $16,900
Chủ biệt thự 20 $12,000
* Tất cá các giá trên đã bao gồm các loại thuế
 


Facebook Twitter Addthis